Általános szerződési feltételek

HASAN-NAGY VIKTÓRIA EV. – Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, előfizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://tsmszuli.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://tsmszuli.hu és letölthető (kinyomtatható) az alábbi linkről:

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Hasan-Nagy Viktória Ev.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye MAGYARORSZÁG, 1193 BUDAPEST,

CSOKONAI UTCA 3.)
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tsmcsapat@gmail.com
Adószáma: 58747647-1-41
A szerződés nyelve: magyar

 1. FOGALMAK

2.1. Szolgáltató: jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely megfelelő szakmai végzettséggel és/vagy megfelelő gyakorlattal rendelkező természetes személy.

2.2. Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
2.3. Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül az Edző megbízásából, vagy által elhelyezett szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2022. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a
változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

3.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatából adódó károkért. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

3.5. Szolgáltató a Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen
hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.

3.6. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

 1. VÁSÁRLÁS, REGISZTRÁCIÓ

4.1. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák az áfát.

5.2. Lehetőség van a tagságra a előfizetni, vagy kedvezményesen előfizetést vásárolni.

5.3. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását.

5.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a
szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató/Edző nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának.

 1. AZ ELŐFIZETÉS MENETE

6.1. Felhasználónak lehetősége van a regisztráció után előfizetést vásárolni. Az előfizetés megvásárlását az Előfizetés vásárlása gombra kattintva kezdeményezheti.

6.1.1. Fizetési mód:

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül (Barion Payment Zrt.).

6.1.2. Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely.

6.2. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

6.3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a regisztrációs folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.4. Felhasználó e-mail-ben a regisztráció és a vásárlási megrendelés elküldését követően is visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség
alól mentesül. A regisztráció/a vásárlási megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során,
vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. ELŐFIZETÉS TARTALMA

7.1. A Felhasználónak lehetősége van kiválasztania hogy milyen időtartalmú TSM tagság előfizetést szeretne vásárolni. Az előfizetés ára ezen szempontoknak megfelelően kerül meghatározásra, és a Felhasználó számára feltüntetve.

7.2. Az előfizetői szerződés 4 hetes, 12 hetes, 20 hetes előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal 28, 84, 140 napra jön létre.

7.3. A Felhasználónak a regisztráció során tett erre irányuló nyilatkozata esetén az előfizetés automatikusan újul meg.

7.4. A Felhasználó az automatikus megújítást bármikor egyoldalúan megszüntetheti a Felhasználói profilján vagy elektronikus levelezésen keresztül a következő e-mail címre: tsmcsapat@gmail.com. Ebben az esetben a szerződés az aktuális előfizetési időszak végével szűnik meg, és a kártya regisztráció is törlésre kerül.

7.5. Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és valamennyi költséget.

7.6. Az előfizetési díjat a Felhasználó kizárólag elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Barion fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető: Barion Payment Zrt.., ászf: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) keresztül fizetheti meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
A Felhasználó kijelenti, hogy a Barion szolgáltatás esetleges hibájából fakadó igényét kizárólag a Barion rendszer üzemeltetőjével
szemben érvényesíti.

7.7. A Felhasználónak a regisztráció során tett, erre irányuló nyilatkozata esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya-adatok felhasználásával az előfizetési időszak lejárta előtt egy nappal a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg a Felhasználó ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a nyilatkozatot az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző egy napon belül
teszi meg, úgy a nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követően irányadó.

7.8. Az előfizetési díjról a számlát a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton állítja elő, és a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

 1. AZ ELŐFIZETÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

8.1. A befizetések feldolgozása folyamatosan történik.

8.2. Általános teljesítési határidő: a sikeres befizetés után azonnal elérhető a szolgáltatás.

 1. FELELŐSSÉG

9.1. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. A Honlapon elhelyezett anyagok, edzések tartalmáért, minőségéért a Szolgáltató tartozik felelősséggel.

9.3. A jelen ÁSZF szabályainak megszegése első alkalommal figyelmeztetéssel, második alkalommal kizárással jár. Ilyen esetben a Felhasználó által befizetett díj nem követelhető vissza, azt Szolgáltató kötbérként érvényesíti Felhasználóval szemben.

9.4. Szolgáltató kizárja a felelősségét:

 • mindazon károk tekintetében, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,
  • a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek
  fennállása esetén – tekintetében,
  • a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
  • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
  • egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)
  • a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

9.5. A weboldal működtetését a Szolgáltató a Socialution rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, edzésekkel és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

9.6. Szolgáltató a Szolgáltatás 99.5%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Edzőt a weboldalon.

11.A FELHASZNÁLÓK VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

11.1. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy az edzésterveket és étrendeket a saját felelősségére alkalmazza.
11.2. Amennyiben Felhasználónak tudomása van olyan betegségről, amely miatt az edzéstervek kivitelezése veszélyes lehet, kérjük ne alkalmazza!
11.3. Visszafizetési garanciát adunk a TSM tagságra, ha a Felhasználó 4 hét után nem ér el változást az edzéstervek és étrendek pontos betartása mellett. Ilyen jellegű igényűket elektronikus úton küldhetik el a tsmcsapat@gmail.com e-mail címre, a 4 hetes időszak után 7 naptári napon belül.

12.
13. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA

13.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó nem
gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. elektronikus úton nyújtott edzések, edzői
felület biztosítása) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

13.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

13.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

14.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

14.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

14.4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a
felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó)
belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

14.5. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

14.6. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével
kapcsolatos okok miatt.

14.7. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

15.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel
vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
15.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

15.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

15.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354,
451-775
Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em.
240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

15.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

15.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

15.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

15.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. SZERZŐI JOGOK

16.1. Miután az tsmszuli.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az tsmszuli.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más
módon való felhasználása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

16.2. Az tsmszuli.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

16.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

16.4. Tilos az tsmszuli.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a tsmszuli.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
16.5. Az tsmszuli.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

16.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

16.7. A jelen elektronikus szerződés keretében a szellemi termékek, így különösen az edzésről készült videók, képek, stb. tulajdonjoga, vagyoni jogai a Szolgáltatóé.

17.ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.tsmszuli.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet.
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
  április 27.)

Budapest, 2022. Május 02.